Návštěvní řád

Úvodní obecná část

K zajištění pořádku a bezpečnosti návštěvníků Slavností pětilisté růže budou prostor konání akce vymezený povoleným záborem veřejného prostranství (povolení zvláštního užívání komunikace) monitorovat pracovníci bezpečnostní agentury, pořadatelská služba a další pořadatelské složky. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento návštěvní řád, jinak bude z prostoru konání akce vykázán.

Návštěvní řád

 1. Návštěvníkem akce se rozumí každá osoba, která vstoupí do prostoru konání akce, který je vymezen výše uvedeným povolením zvláštního užívání komunikace v době konání akce.
 2. Oprávnění pro vstup do prostoru konání akce je pouze na základě vstupenky ve formě neporušené kontrolní pásky umístěné na zápěstí ruky. Vstupenka je nepřenosná na další osobu.
 3. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.
 4. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury.
 5. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 6. Uhrazené vstupné se nevrací.
 7. Každá osoba vstupující na slavnosti je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a majetku a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 8. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z prostoru konání akce bez náhrady vstupného.
 9. Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.
 10. Platí zákaz rozdělávání ohně, nakládání s pyrotechnikou, včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“.
 11. Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury, či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 12. Pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení slavností.
 13. Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: kontrola vstupenek při vstupu do areálu slavnosti a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání slanosti vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu slavnosti (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.
 14. Platí zákaz vjezdu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol, kolečkových bruslí a skateboardů, prostředků seagway do prostor konání akce bez povolení pořadatele.
 15. Při vjezdu do prostor slavností je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole a bezpečnostní kontrole prostoru vozidla na vyžádání pracovníků pořadatelské služby, popřípadě bezpečnostní agentury. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 16. Platí zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
 17. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
 18. Nezbytné zdravotní ošetření je poskytováno Českým červeným křížem v budově radnice na náměstí Svornosti. V případě většího úrazu, či úrazu mimo prostor konání akce volejte 155 či 112.
 19. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení či předčasné ukončení akce v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků akce a majetku.
 20. Je zakázáno rozdávat či umisťovat v prostorách konání akce a v okruhu 200 metrů od místa konání akce jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení pořadatele.
 21. Je zakázáno lézt či přelézat ploty, zdi, zvukové a technické zařízení, vcházet na podium a jiné konstrukce.

 

V Českém Krumlově, 12. 5. 2022

Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov, ředitel

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: