Návštěvní řád

Vymezení základních pojmů

 1. Prostor konání kulturní akce je vymezen povolením zvláštního užívání komunikace a uzavírkou pozemní komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

 2. Návštěvníkem akce se rozumí každá osoba, která vstoupí do prostoru konání kulturní akce.

 3. Prostor konání kulturní akce je rozdělen na programové scény vyznačené v orientační mapě kulturní akce a ostatní veřejně přístupné prostory.

 4. Práva dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích jsou zachována.

 5. Do prostor programových scén lze vstoupit pouze s platnou vstupenkou na kulturní akci. Vstupenka má formu náramkové vstupenky, která musí být neporušena a umístěna na zápěstí ruky.

 6. Vstupenka musí být na vyzvání předložena ke kontrole a je nepřenosná na další osobu.

 7. Podmínky poskytování vstupného a jeho výše jsou uvedeny v samostatném ceníku, který je zveřejněn v rámci propagace akce.

Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví a majetku a zachovávat čistotu a pořádek.

 2. K zajištění bezpečnosti návštěvníků a k ostraze majetku jsou v prostoru konání kulturní akce přítomni pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury, jejichž pokyny jsou návštěvníci povinni respektovat. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z prostoru konání akce.

 3. Při vstupu do prostoru kulturní akce je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury, či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostoru kulturní akce vpuštěn.

 4. Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: kontrola vstupenek při vstupu do zpoplatněných programových scén a při pohybu uvnitř prostor konání kulturní akce po celou dobu konání; osobní prohlídka při vstupu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z prostor (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); zamezení vstupu návštěvníků do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.

 5. Platí zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

 6. Platí zákaz vnášení a používání zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.

 7. Platí zákaz rozdělávání ohně, nakládání s pyrotechnikou, včetně vypouštění tzv. „balónků štěstí“.

 8. Platí zákaz vjezdu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol, kolečkových bruslí a skateboardů, prostředků segway do prostor konání akce bez povolení pořadatele.

 9. Pořadatel neodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným chováním ostatních návštěvníků.

 10. Nezbytné zdravotní ošetření je poskytováno Českým červeným křížem v budově radnice na náměstí Svornosti. V případě většího úrazu, či úrazu mimo prostor konání akce volejte 155 či 112.

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení či předčasné ukončení akce v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků akce a majetku.

 12. Je zakázáno rozdávat či umisťovat v prostorách konání akce a v okruhu 200 metrů od místa konání akce jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení pořadatele.

 13. Je zakázáno lézt či přelézat ploty, zdi, zvukové a technické zařízení, vcházet na podium a jiné konstrukce.

 

V Českém Krumlově, 10. 2. 2023

Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov
ředitel

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: